captainferry Membre du réseau Selectour Afat

VOORWOORD

Deze site biedt toegang tot een reisportaal en staat u toe kaarten voor een ferry te kopen. De reservering van de op de Site aangeboden diensten gaat gepaard met het akkoord van de klant met deze algemene en bijzondere verkoopvoorwaarden, aangevuld met de bijzondere verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op de verschillende diensten die specifiek zijn voor elke reisaanbieder (de verkoopvoorwaarden van elke reisaanbieder zijn online beschikbaar). "Ik verklaar dat ik op de hoogte ben van deze voorwaarden en accepteer ze volledig." In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene en/of Bijzondere verkoopvoorwaarden en het contract afgesloten tussen de klant en het agentschap CaptainFerry.com, hebben de bepalingen van het contract voorrang. Sommige aanbiedingen op de Site hebben een beperkte geldigheidsduur: de klant moet dus voor de einddatum zijn bestelling plaatsen. Bovendien verwijzen sommige zoekmachines soms nog steeds naar oude pagina's van de site met aanbiedingen die niet meer geldig zijn: de klant moet geen rekening houden met deze oude aanbiedingen.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen de verkoop van reizen die op de Site worden aangeboden, zoals in het Franse Wetboek van Toerisme wordt bepaald. Overeenkomstig artikel R. 211-14 van het Franse Wetboek van Toerisme worden de volgende uittreksels volledig overgenomen: Artikel R211-5: Onder voorbehoud van de in artikel L. 211-8, tweede alinea, onder a) en b), bedoelde uitsluitingen, moeten bij elk aanbod en elke verkoop van reis- of verblijfsdiensten de passende documenten worden overgelegd die voldoen aan de in deze titel vastgestelde regels. In geval van verkoop van vliegtickets of reguliere lijntickets die niet vergezeld gaan van diensten die verband houden met dergelijk vervoer, geeft de verkoper aan de koper een of meer door de vervoerder of onder zijn verantwoordelijkheid afgegeven vervoerbewijzen voor de gehele reis. Bij vervoer op aanvraag moeten de naam en het adres van de vervoerder namens wie de vervoerbewijzen worden afgegeven, worden vermeld. De afzonderlijke facturering van de verschillende elementen van hetzelfde toeristische pakket ontslaat de verkoper niet van de verplichtingen die deze titel hem oplegt. Artikel R211-6 : Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst en op basis van een schriftelijk document, met vermelding van de bedrijfsnaam, het adres en de administratieve vergunning, moet de verkoper de consument informatie verstrekken over prijzen, data en andere elementen van de tijdens de reis of het verblijf verleende diensten, zoals:

de bestemming, de middelen, de kenmerken en de gebruikte vervoerscategorieën;

  De accommodatiesoort, de ligging, het comfortniveau en de belangrijkste kenmerken, de certificering en de toeristische classificatie in overeenstemming met de regelgeving of gebruiken van het gastland;

  De aangeboden maaltijden;

  De beschrijving van de route als het een circuit is;

  De administratieve en gezondheidsformaliteiten die moeten worden vervuld in geval van, met name, grensovergangen en de termijnen voor het vervullen van deze formaliteiten;

  Bezoeken, excursies en andere diensten inbegrepen in het pakket of eventueel tegen een meerprijs beschikbaar;

  De minimum- of maximumomvang van de groep die de reis of het verblijf mogelijk maakt en, indien de reis of het verblijf onderworpen is aan een minimum aantal deelnemers, de termijn voor het informeren van de consument in geval van annulering van de reis of het verblijf; deze datum mag niet minder dan 21 dagen voor vertrek worden vastgesteld;

  Het bedrag of percentage van de prijs dat als aanbetaling dient te worden betaald bij het sluiten van de overeenkomst en het betaalschema voor de betaling van het restbedrag.

  De voorwaarden voor prijsaanpassingen zoals bepaald in het contract overeenkomstig artikel R.211-10;

  Annuleringsvoorwaarden van contractuele aard;

  De annuleringsvoorwaarden zoals gedefinieerd in de artikelen R.211-11, R.211-12 en R.211-13 hieronder;

  Bijzonderheden betreffende de gedekte risico's en het bedrag van de dekking die is afgesloten in het kader van de verzekeringsovereenkomst ter dekking van de gevolgen van de beroepsaansprakelijkheid van reisbureaus en de wettelijke aansprakelijkheid van verenigingen en organisaties zonder winstoogmerk en plaatselijke toeristenorganisaties;

  Informatie over de facultatieve sluiting van een verzekeringsovereenkomst die de gevolgen van bepaalde gevallen van opzegging dekt of een bijstandsovereenkomst die bepaalde specifieke risico's dekt, met name de repatriëringskosten in geval van een ongeval of ziekte.

  Indien het contract luchtvervoersdiensten omvat, is de informatie in de artikelen R. 211-15 tot en met R. 211-18 voor elke vluchtsectie van toepassing. De voorafgaande informatie die aan de consument wordt verstrekt, is bindend voor de verkoper, tenzij de verkoper zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om bepaalde elementen ervan te wijzigen. In dat geval moet de verkoper duidelijk aangeven in welke mate en op welke elementen deze wijziging kan plaatsvinden. In ieder geval moeten wijzigingen in de voorafgaande informatieverstrekking in ieder geval vóór het sluiten van de overeenkomst schriftelijk aan de consument worden meegedeeld.

   Artikel R211-8: De tussen verkoper en koper gesloten overeenkomst dient schriftelijk, in tweevoud te worden opgesteld, waarvan er één aan de koper wordt overhandigd en door beide partijen wordt ondertekend. Het moet de volgende clausules bevatten:

   De naam en het adres van de verkoper, zijn borg en zijn verzekeraar alsmede de naam en het adres van de organisator;

    De bestemming of bestemmingen van de reis en, in het geval van een gesplitst verblijf, de verschillende periodes en hun data;

    de gebruikte vervoermiddelen, kenmerken en categorieën van vervoer, de data, tijden en plaatsen van vertrek en terugkeer;

    Het type accommodatie, de ligging, het comfort en de belangrijkste kenmerken, de toeristische classificatie volgens de voorschriften of gebruiken van het gastland;

    Het aantal verstrekte maaltijden;

    De route als het een circuit is;

    Bezoeken, excursies of andere diensten die inbegrepen zijn in de totaalprijs van de reis of het verblijf;

    De totaalprijs van de gefactureerde diensten en de vermelding van een eventuele herziening van deze facturering overeenkomstig de bepalingen van artikel R211-10 hieronder;

    Vermelding, indien van toepassing, van heffingen of belastingen in verband met bepaalde diensten, zoals landingsrechten, ontschepings- of inschepingsbelastingen in havens en luchthavens en toeristenbelastingen indien deze niet in de prijs van de verleende dienst of diensten zijn inbegrepen;

    Het betaalschema en de betalingsvoorwaarden van de prijs; de laatste betaling door de koper mag in geen geval minder dan 30% van de prijs van de reis of het verblijf bedragen en moet worden gedaan bij de overhandiging van de documenten die de reis of het verblijf mogelijk maken;

    De bijzondere voorwaarden die door de koper worden gevraagd en door de verkoper worden aanvaard;

    De wijze waarop de koper bij de verkoper een klacht kan indienen, wegens verzuim of gebrekkige uitvoering van de overeenkomst, is door zo spoedig mogelijk per aangetekende brief met handtekening voor ontvangst die te communiceren aan de verkoper en eventueel schriftelijk aan de reisorganisator en de betrokken dienstverlener;

    De termijn voor het informeren van de koper in geval van annulering van de reis of het verblijf door de verkoper in het geval dat de reis of het verblijf gekoppeld is aan een minimumaantal deelnemers, in overeenstemming met lid 7 in artikel R. 211-6 hierboven;

    Annuleringsvoorwaarden van contractuele aard;

    De annuleringsvoorwaarden zoals bepaald in de artikelen R. 211-11, R. 211-12 en R. 211-13 hieronder;

    Gegevens betreffende de gedekte risico's en het bedrag van de dekking in het kader van de verzekeringsovereenkomst die de gevolgen van de beroepsaansprakelijkheid van de verkoper dekt; gegevens betreffende de verzekeringsovereenkomst die de gevolgen van bepaalde gevallen van annulering door de koper dekt (polisnummer en naam van de verzekeraar), alsook gegevens betreffende de bijstandsovereenkomst die bepaalde specifieke risico's dekt, met name de kosten voor repatriëring in geval van ongeval of ziekte; in dat geval moet de verkoper de koper een document overhandigen dat ten minste de gedekte risico's en de uitgesloten risico's specificeert;

    De termijn voor het informeren van de verkoper in geval van overdracht van het contract door de koper; de verbintenis om de koper ten minste 10 dagen voor de geplande vertrekdatum schriftelijk de volgende informatie te verstrekken:

    naam, adres en telefoonnummer van de plaatselijke vertegenwoordiger van de verkoper of, als niet van toepassing, de namen, adressen en telefoonnummers van de plaatselijke instanties die in geval van moeilijkheden de consument kunnen helpen, of, als niet van toepassing, het telefoonnummer waarmee dringend contact met de verkoper kan worden opgenomen;

    Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, een telefoonnummer en een adres om rechtstreeks contact op te nemen met het kind of de verantwoordelijke gedurende het verblijf van het kind.

    De clausule van opzegging en terugbetaling zonder boete van de door de koper betaalde bedragen in geval van niet-nakoming van de in artikel R. 211-6, lid 14, bedoelde informatieplicht. De koper kan zijn contract overdragen aan een cessionaris die voldoet aan dezelfde voorwaarden als de koper om de reis of het verblijf uit te voeren, zolang dit contract niet in werking is gegaan. Behoudens andersluidende bepaling, is de overdrager verplicht de verkoper uiterlijk zeven dagen voor het begin van de reis per aangetekende brief met handtekening voor ontvangst op de hoogte te brengen van zijn beslissing.

     In het geval van een cruise wordt deze periode verlengd tot vijftien dagen. Deze overdracht is niet onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de verkoper.

     Artikel R211-10: Wanneer de overeenkomst uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid om de prijs te herzien, binnen de grenzen van artikel L. 211-13, moet de overeenkomst de precieze berekeningswijze van de prijswijzigingen, zowel opwaarts als neerwaarts, specificeren en met name het bedrag van de vervoerskosten en de daarmee verband houdende belastingen, de munteenheid of munteenheden die van invloed kunnen zijn op de prijs van de reis of het verblijf, het gedeelte van de prijs waarop de wijziging van toepassing is, en de munteenheid of munteenheden die gebruikt wordt of worden bij de vaststelling van de prijs in de overeenkomst.

     Artikel R211-11 : Wanneer de verkoper vóór het vertrek van de koper gedwongen wordt een wijziging aan te brengen aan één van de essentiële elementen van het contract, zoals een aanzienlijke prijsverhoging, en wanneer hij de informatieplicht zoals vermeld in artikel R. 211-6 niet nakomt, kan de koper, onverminderd eventuele vorderingen tot vergoeding van de geleden schade, en na hiervan door de verkoper per aangetekende brief met handtekening voor ontvangst op de hoogte te zijn gebracht:

     ofwel zijn contract opzeggen en de zonder boete betaalde bedragen onmiddellijk terugbetaald krijgen;

      ofwel de door de verkoper voorgestelde wijziging of de alternatieve reis aanvaarden; een wijziging van het contract waarin de aangebrachte wijzigingen worden gespecificeerd, wordt vervolgens ondertekend door de partijen; elke vermindering van de prijs wordt in mindering gebracht op de eventueel door de koper nog verschuldigde bedragen en, indien de reeds door de koper betaalde betaling de prijs van de gewijzigde dienst overschrijdt, moet het teveel ontvangen bedrag hem worden teruggegeven vóór de datum van zijn vertrek.

       Artikel R211-12 : In het geval voorzien in artikel L. 211-15, wanneer de verkoper voor het vertrek van de koper de reis of het verblijf annuleert, moet hij de koper hiervan per aangetekende brief met handtekening voor ontvangst op de hoogte brengen; de koper verkrijgt van de verkoper een onmiddellijke terugbetaling, zonder boete van de betaalde bedragen, zonder dat de koper een vergoeding ontvangt die minstens gelijk is aan de boete die hij zou hebben moeten betalen indien de annulering op die datum zou hebben plaatsgevonden. De bepalingen van dit artikel vormen geenszins een hindernis voor het sluiten van een minnelijke schikking met het oog op de aanvaarding door de koper van een door de verkoper voorgestelde alternatieve reis of verblijf.

       Artikel R211-13 : Wanneer de verkoper na het vertrek van de koper niet in staat is een belangrijk deel van de in de overeenkomst voorziene diensten te leveren die een belangrijk percentage van de door de koper betaalde prijs vertegenwoordigen, moet de verkoper onmiddellijk de volgende maatregelen nemen, onverminderd de eventuele vorderingen tot vergoeding van de geleden schade: hetzij diensten aanbieden ter vervanging van de geleverde diensten, eventueel tegen een meerprijs en indien de door de koper aanvaarde diensten van mindere kwaliteit zijn, moet de verkoper hem bij zijn terugkeer het prijsverschil terugbetalen; hetzij, indien hij geen vervangende diensten kan aanbieden of indien deze door de koper om geldige redenen worden geweigerd, de koper zonder meerkosten vervoersbewijzen ter beschikking stellen om zijn terugreis te verzekeren onder voorwaarden die als gelijkwaardig kunnen worden beschouwd met de plaats van vertrek of een andere door beide partijen aanvaarde plaats.


       BIJZONDERE VERKOOPVOORWAARDEN

       Deze Bijzondere verkoopvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de artikelen L. 211-1 en volgende van het Franse Wetboek van Toerisme, waarin de voorwaarden zijn vastgelegd voor het uitvoeren van activiteiten met betrekking tot de organisatie en verkoop van reizen en verblijven, met uitzondering van de verkoop van vluchten in de lucht. Zij houden ook rekening met de Europese regelgeving en internationale verdragen, met name op het gebied van het luchtvervoer. Zij worden ter kennis van de klant gebracht vóór de ondertekening van zijn verkoopcontract en maken deel uit van de voorafgaande informatie zoals bedoeld in artikel R. 211-6 van het Franse Wetboek van Toerisme. CaptainFerry.com kan de inhoud van deze Bijzondere verkoopvoorwaarden wijzigen, die worden bijgewerkt wanneer ze online worden gezet en door de internetgebruiker worden geraadpleegd. De onderstaande bepalingen, inclusief de prijzen, vervangen alle voorgaande informatie. Deze Voorwaarden worden aangevuld met de Bijzondere Verkoopvoorwaarden van de leverancier van elke dienst. Ongeacht de wijze waarop hij zijn pakket of toeristische dienst boekt, erkent de klant kennis te hebben genomen van deze Bijzondere verkoopvoorwaarden, de specifieke voorwaarden van de betreffende reisaanbieder en de beschrijving van de gekozen dienst op de Site.

       BOEKINGSPROCES VOOR DE TOERISTISCHE DIENST

       Op deze site worden de diensten voorgesteld die verzorgd worden door verschillende vervoerder. Voor elke dienst die op de Site wordt aangeboden, zijn ook de specifieke verkoopvoorwaarden van elke aanbieder die betrokken is bij de gereserveerde dienst van toepassing. Deze voorwaarden omvatten bepalingen betreffende met name de betalingsvoorwaarden, annuleringen of wijzigingen van reserveringen, terugbetalingen, verplichtingen van de partijen bij het contract, aansprakelijkheid. Om zijn verkoopcontract af te ronden, kan de klant contact opnemen met het reisbureau of de verkoop nu online of in het bureau wordt afgerond, dit laatste is dus het verkoopcontact.

       REGISTRATIE

       De klant doet zijn aanvragen via het online boekingsformulier, dat de prijs van de gekozen diensten zal bevestigen.

       Na bevestiging door CaptainFerry.com, zal de klant zijn reservering bevestigen en overgaan tot de online betaling van de totaalprijs van de dienst. Het bevestigde boekingsformulier komt overeen met het reiscontract en bevat de beschrijving van de dienst en de essentiële kenmerken ervan, evenals de prijs en de voorwaarden voor annulering, wijziging en verzekering gekozen door de klant. De op de Site aangeboden diensten zijn toegankelijk onder voorbehoud van beschikbaarheid en de reservering kan pas als definitief worden beschouwd na bevestiging door het reisbureau. De klant beschikt niet over het herroepingsrecht voor de aankoop van toeristische diensten overeenkomstig artikel L. 121-20-4 van het consumentenwetboek.

       PRIJZEN

       De beschrijvende pagina’s van de reizen vermelden uitdrukkelijk wat er in de prijs is inbegrepen. Ze worden in real time gecommuniceerd wanneer ze op de Site worden gepubliceerd. De aangegeven prijzen komen overeen met een vaste prijs per persoon, inclusief BTW, en zijn uitgedrukt in euro.

       PRIJSWIJZIGING

       De herziening van de prijs is onderworpen aan de bijzondere verkoopvoorwaarden van elke vervoerder die aan de klant worden meegedeeld op het moment van de reservering.

       LAST MINUTE PROMOTIES EN VERKOPEN

       Last minute promoties en verkoop worden soms aangeboden. Het is dus mogelijk dat voor een identieke reis sommige tarieven anders zijn. Klanten die het hogere tarief hebben betaald, hebben in geen geval recht op een terugbetaling met terugwerkende kracht die overeenkomt met het verschil tussen de betaalde prijs en de promotieprijs. Kortingen zijn niet cumuleerbaar met promoties.

       ADMINISTRATIEVE EN GEZONDHEIDSFORMALITEITEN

       CaptainFerry.com informeert de klant die de Nederlandse nationaliteit heeft dat hij op elk moment van de reis maatregelen moet nemen met betrekking tot de politie- en gezondheidsvoorschriften die van toepassing zijn op het moment van de reis. Niet-Nederlandse onderdanen moeten zich onder hun uitsluitende verantwoordelijkheid tot hun consulaire autoriteit wenden. Als er minderjarigen bij de reis betrokken zijn, is het de verantwoordelijkheid van de ouders om de instructies op te volgen. In geen geval kan CaptainFerry.com in de plaats treden van de individuele verantwoordelijkheid van de klanten, die de verantwoordelijkheid op zich moeten nemen voor het regelen van alle formaliteiten voor het vertrek (paspoort nog geldig 6 maanden na de datum van terugkeer van de reis, visum, gezondheidscertificaat, etc.) en voor de volledige duur van de reis, met inbegrip van de vervulling van de douaneformaliteiten in de landen die de uitvoer van voorwerpen regelen. Het niet naleven van de formaliteiten, de onmogelijkheid voor de klant om geldige administratieve documenten voor te leggen, om welke reden dan ook, de weigering van de klant om aan boord te gaan of het verbod om het buitenlandse grondgebied te betreden, blijven ten laste van de klant, die de gemaakte kosten op zijn kosten behoudt, zonder dat CaptainFerry.com deze reis terugbetaalt of vervangt.

       REISTIJD

       De duur van de reis omvat de dagen van vertrek en aankomst, vanaf het tijdstip van vertrek van de haven op de dag van vertrek tot het tijdstip van aankomst van de ferry op de dag van terugkeer.

       NA DE VERKOOP

       Wanneer een klant vaststelt dat een dienst niet wordt geleverd zoals gepland, moet hij onmiddellijk de reisorganisatie waarmee hij een contract heeft gesloten of de aanwezige begeleider op de hoogte brengen om het geschil ter plaatse te regelen. Opmerkingen over het verloop van de reis moeten door CaptainFerry.com binnen 30 dagen na terugzending worden ontvangen, per aangetekende brief met handtekening voor ontvangst en vergezeld van de nodige bewijsstukken. Anders zal de zaak niet als een prioriteit worden behandeld. De eventuele indiening van vragenlijsten door de dienstverlener of leverancier aan het einde van de reis is alleen bedoeld om statistieken over diensten op te stellen. Zij kunnen derhalve in geen geval worden beschouwd als onderdeel van het klantenbestand van de klantenservice.

       BAGAGE EN PERSOONLIJKE BEZITTINGEN

       CaptainFerry.com kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies, diefstal of beschadiging van bagage of persoonlijke bezittingen tijdens de reis. In geval van een probleem is het aan te bevelen dat klanten de feiten door de bevoegde lokale autoriteiten laten vaststellen (een klacht indienen). Tijdens de bootreis is de aansprakelijkheid van ferrymaatschappijen beperkt of uitgesloten in geval van verlies, beschadiging of vertraging van bagage, volgens de hierboven vermelde Verdragen van Warschau en Montreal; deze Verdragen kunnen ook ten goede komen aan CaptainFerry.com in het geval dat zij aansprakelijk kan worden gesteld. Elke klacht moet onmiddellijk worden ingediend bij de haven met de eigen diensten van de ferrymaatschappij. In de prijzen van de op de Site aangeboden diensten is geen bagageverzekering inbegrepen. Een verzekering kan echter wel door een van onze verzekeringsmaatschappijen worden verzorgd. BELANGRIJK: als u een medische behandeling ondergaat, bewaar uw medicijnen dan in de cabine met uw handbagage (met voorschriften), laat het vooral niet in het ruim liggen. Het is ook aan te raden om uw waardevolle spullen mee te nemen in de handbagage: camera's, videocamera’s, brillen, sleutels van huis en auto, juwelen, enz.

       VERANTWOORDELIJKHEID CAPTAINFERRY.COM

       CaptainFerry.com is een reisbureau dat in het bezit is van de wettelijke en administratieve vergunningen die door de bevoegde Franse autoriteiten zijn afgegeven en dat de klanten de goede uitvoering van de aangekochte diensten garandeert. De aanvaarding van deze Bijzondere Voorwaarden houdt in dat CaptainFerry.com, als tussenpersoon, de beperking van de aansprakelijkheid aanvaardt voor de op de Site aangeboden diensten, met uitzondering van de toeristische pakketten zoals aangegeven in artikel L.211-2 van het Franse Wetboek van Toerisme. De overeenkomst wordt rechtstreeks gesloten tussen de klant en de reisaanbieder die betrokken is bij de geboekte dienst. Met uitzondering van de toeristische pakketten (bijvoorbeeld alleen voor de huur van een auto), is de strikte aansprakelijkheid zoals voorzien in bovengenoemd artikel uitgesloten, volgens, in overeenstemming met artikel L.211-18 van het Franse Wetboek van Toerisme.

       CaptainFerry.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen in data, schema's of routes, voor de verandering van de haven bij terugkeer, voor de annulering of wijziging van een deel van het programma als gevolg van externe gebeurtenissen zoals stakingen, technische incidenten, slecht weer, epidemieën, wijzigingen of enig ander geval van overmacht, die te wijten zijn aan derden die niet zijn toe te schrijven aan de levering van diensten die op grond van de overeenkomst worden geleverd of aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst die aan de klant kan worden toegeschreven. CaptainFerry.com kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld in geval van een incident dat zich voordoet tijdens diensten die de klant rechtstreeks ter plaatse bij een externe dienstverlener heeft gekocht of dat het gevolg is van een persoonlijk initiatief van de klant.

       VERZEKERING

       CaptainFerry.com informeert de klant over de voorwaarden van de specifieke annulerings- en repatriëringsverzekering alvorens de reservering te bevestigen, door middel van een link naar de genoemde voorwaarden die de klant kan afdrukken. De klant kan ervoor kiezen geen aanvullende verzekering af te sluiten. Of, uiterlijk bij het inschrijven, kan de klant een specifiek verzekeringscontract afsluiten.

       ANNULERINGSVOORWAARDEN

       Annulering door de klant

       Elk verzoek tot annulering van de inschrijving van de klant moet telefonisch worden ingediend bij CaptainFerry.com en zal, ongeacht de reis, tenzij specifieke voorwaarden van toepassing zijn, annuleringskosten in rekening brengen die berekend worden volgens de tarieven die in de specifieke voorwaarden van elke reisaanbieder vermeld zijn. In geval van annulering van een dienst worden de verzekeringspremie, eventuele visumkosten, aanvraagkosten en ticketkosten niet terugbetaald.

       Annulering door een reisaanbieder

       Indien een reisorganisator besluit de reis voor vertrek te annuleren, wordt de klant hiervan per aangetekende brief met handtekening voor ontvangst op de hoogte gesteld. Indien een minnelijke schikking over een alternatieve reis niet mogelijk is, moet gerefereerd worden naar de specifieke voorwaarden van elke reisaanbieder met betrekking tot de terugbetaling van de door de klant betaalde bedragen en de annuleringsvergoeding.

       CONTRACTWIJZIGINGEN

       Voor de voorwaarden voor contractwijzigingen wordt verwezen naar de specifieke verkoopvoorwaarden van elke reisaanbieder.

       Wijzigingen door de klant: Een uitstel van een datum of een wijziging van de bestemming wordt in het algemeen beschouwd als een annulering (zie artikel 14). Een naamswijziging wordt niet beschouwd als een wijziging, maar als een overheveling van een opdracht en brengt dus kosten met zich mee als bedoeld in artikel 16. Elke wijziging van de diensten door de klant ter plaatse geeft geen aanleiding tot een terugbetaling (bijvoorbeeld door een verkort verblijf).

       Wijzigingen door een reisorganisator: Indien voor vertrek een externe gebeurtenis een reisorganisator dwingt, zoals beschreven in artikel L. 211-14 van het Franse Wetboek van Toerisme, om een essentieel element van het met de klant gesloten contract te wijzigen, zal de klant zo snel mogelijk per aangetekende brief met handtekening voor ontvangst op de hoogte brengen en alternatieven voorstellen (wijziging van de reis of alternatieve reis). Wanneer een minimumaantal deelnemers vereist is voor reis en dit aantal niet wordt bereikt, informeert CaptainFerry.com de klant ten minste 21 dagen voor de vertrekdatum. De klant krijgt dan een alternatieve oplossing aangeboden tegen het huidige tarief, of een volledige terugbetaling van de betaalde bedragen.

        CONTRACTOVERDRACHT

        De klant moet CaptainFerry.com uiterlijk 7 dagen voor de aanvangsdatum van de reis (15 dagen voor een cruise) per aangetekende brief met handtekening voor ontvangst op de hoogte stellen van de overdracht van het contract, met nauwkeurige vermelding van de naam en het adres van de overnemer en van de reisdeelnemer, en met de verzekering dat deze laatste aan de voorwaarden voldoet voor de reis. Bovendien is het ticket, indien het is uitgegeven, niet inwisselbaar of te vergoeden door de ferrymaatschappijen en staat de overdracht van het reiscontract derhalve gelijk aan een annulering die de gemoeide kosten met zich meebrengt die in de bijzondere verkoopvoorwaarden van de leverancier vermeld staan.

        TOEPASSELIJKE WET

        De overeenkomsten tussen CaptainFerry.com en de klant zijn onderworpen aan het Franse recht.